สายพันธุ์

มีกลุ่มสายพันธุ์ของ cannabis แบบกว้าง ๆ สายพันธุ์ที่ถูกเพาะปลูกกันในทุกวันนี้ : สายพันธุ์ที่ถูกปลูกส่วนใหญ่เพื่อใย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะจากลำต้นที่ยาวเรียกกว่ากัญชงในอุตสาหกรรม        สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเมล็ดซึ่งจะมีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดออกมา     สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเป้าหมายทางการแพทย์หรือทางการผ่อนคลาย    ได้มีความชัดเจนในทางกฎหมายระหว่างกัญชงตามความเข้มข้นของ THC ที่เป็นสารเคมีว่องไวต่อจิตใจที่ต่ำมากเกินกว่าที่จะใช้เป็นยาเสพติดได้และ cannabis ที่ใช้สำหรับเป้าหมายทางการแพทย์ , ทางการผ่อนคลายหรือทางความเชื่อ

ความแตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชาที่พวกชาวเขาเผ่าม้งสังเกตเห็นเองมีดังนี้

กัญชง กัญชา
1. ลำต้น 1.ลำต้นเตี้ย
2.แตกกิ่งก้านน้อย 2.แตกกิ่งก้านมาก
3.ใบใหญ่ 3.ใบเล็ก(แคบ)ยาว
4.ปล้องหรือข้อยาว 4.ปล้องหรือข้อสั้น
5.เปลือกหนาเหนียวลอกง่าย 5.เปลือกบางไม่เหนียวลอกยาว
6.ใบมีเขียวอมเหลือง 6.ใบมีสีเขียว-เขียวจัด
7.ให้เส้นใยยาว คุณภาพสูง 7.ให้เส้นใยสั้น คุณภาพต่ำ
8.เมื่อออกดอกมียางที่ช่อดอกมาก 8.เมื่อออกดอกมียางที่ช่อดอกน้อย
9.ออกดอกเมื่ออายุมากกว่า 4เดือน 9.ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 3เดือน
10.เมล็ดมีขนาดใหญ่ มีเมล็ดลายบ้าง 10.เมล็ดมีขนาดเล็กลาย
11.ใบและกะหรี่เมื่อนำมาสูบจะมีกลิ่นหอมน้อยและทำให้ผู้สูบปวดหัว(จึงไม่สูบกัน) 11.ใบและกะหรี่เมื่อนำมาสูบจะมีกลิ่นหอมและทำให้ผู้สูบเคลิบเคลิ้ม
12.ระยะห่างระหว่างแถวต้นแคบเพราะต้องการเส้นใย 12.ระยะห่างระหว่างต้นและแถว กว้าง เพราะต้องการใบและกะหรี่ให้มีปริมาณมาก