วิธีปลูกและระยะปลูก การปลูกกัญชงนั้นจะมี 2 แบบ

วิธีปลูกและระยะปลูก การปลูกกัญชงนั้นจะมี 2 แบบ

แบบที่ 1 การหยอดหลุม การปลูกกัญชงของชาวเขาเผ่าม้งจะปลูกโดยไม่มีการกำหนดระยะห่างที่แน่นอนและจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะประมาณ 25 เซนติเมตรหรือในบางพื้นที่อาจจะใช้วิธีหว่าน ซึ่งมีระยะการปลูกที่ระยะห่างระหว่างต้น 15 ซม. ระหว่างแถว 20 เซนติเมตรหยอด 6 เมล็ดต่อหลุมถอนแยกให้เหลือ 4 ต้นต่อหลุม ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 12 กก. / ไร่

แบบที่ 2 โรยเป็นแถว พอพรวนดินเสร็จแล้วก็ขึ้นร่อง ปลูกที่ระยะห่างระหว่างแถว 15 – 20 ซม. พอขึ้นร่องเสร็จแล้ว นำเมล็ดเมล็ดกัญชงใส่อุปกรณ์ พอเสร็จก็ใช้ไม้คราด หรือ กิ่งไม้ใหญ่ กลบดินให้เมล็ดกัญชงอยู่ในดิน อัตราการโรยเป็นแถว 1 ไร่ก่อจะใช้เมล็ดกัญชงประมาณ 20 กิโลกรัม การปลูกใน 1 ปี สามาทำการปลูกกัญชงได้เพียง 1 รอบ