ฤดูปลูก

ช่วงระยะเวลาในการปลูกกัญชงที่เหมาะสม ได้แก่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมและจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน โดยปกติชาวเขาเผ่าม้ง จะอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูก