การเตรียมดิน

พื้นที่ที่จะทำการเพาะปลูกกัญชงในฤดูปกติ จะต้องมีสภาพดินที่มีการระบายน้ำได้ดีอาจเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายเนื่องจากกัญชงเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง การเตรียมพื้นที่ควรถางหญ้าและพรวนดินเพื่อเตรียมการปลูกโดยวิธีการหยอดหลุมปลูกหรือโรยเป็นแถว