การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวเส้นใยส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ 3 เดือนหลังปลูก มีความสูงประมาณ 2 เมตร หรือก่อนออกดอกเพศผู้เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเส้นใยจะมีความเหนียวเบาและเป็นสีขาวเหมาะสำหรับการใช้เป็นเส้นใยทอผ้า ตัดลำต้นชิดดินจากนั้นเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเส้นใย  ดังนั้นการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง โดยนำองค์ความรู้ของเกษตรกรถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปพัฒนาสู่อาชีพได้